fbpx Skip to main content

1. Presentatie op locatie
Eigenaar: DRIVECO SAS, SIREN: (RCS PARIS) 818 943 938, Intracommunautaire BTW: FR15818943938
Adres: 33 Rue de Monceau, 75008 Parijs, Frankrijk.
Ontwerper: DRIVECO (Telefoon: +33 9 72 56 26 80)
Publicatieverantwoordelijke: Ion Leahu-Aluas – info@driveco.com
Webmaster: DRIVECO – communication@driveco.com
Host: OVH – 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix – Frankrijk, geregistreerd onder nummer 424 761 419 RCS.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site

Het gebruik van de website www.driveco.com impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de website www.driveco.com wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers.

DRIVECO kan echter besluiten deze te onderbreken om technische onderhoudsredenen. De website www.driveco.com wordt regelmatig bijgewerkt. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze na te lezen.

3. Beschrijving van geleverde diensten.

Het doel van de website www.driveco.com is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. DRIVECO spant zich in om de informatie op de site www.driveco.com zo nauwkeurig mogelijk te maken.

DRIVECO kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze de schuld zijn van DRIVECO zelf of van derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.driveco.com wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.driveco.com niet uitputtend. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

DRIVECO streeft naar een goede werking en computerbeveiliging van deze site, evenals naar de juistheid en actualisering van de informatie die op de site wordt gepubliceerd.

DRIVECO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de site door de gebruiker. De gebruiker moet controleren of zijn computerinstallatie correct werkt en moet over de nodige vaardigheden beschikken om toegang te krijgen tot de site.

DRIVECO biedt geen enkele garantie over de onbeschikbaarheid van functionaliteiten en/of de aanwezigheid van virussen op de site. De gebruiker moet ervoor zorgen dat hij een geschikt antivirusprogramma gebruikt om op de site te surfen.DRIVECO kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals marktverlies of verlies van een opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.driveco.com.

DRIVECO kan niet instaan voor eventuele fouten op de site, noch voor de juistheid of relevantie van de op de site gepubliceerde informatie. Door de kenmerken en beperkingen van het internet kunnen wij de beschikbaarheid en integriteit van de gegevensoverdracht tijdens het transport niet garanderen.

5. Intellectueel eigendom en namaak

DRIVECO is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: DRIVECO. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

DRIVECO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.driveco.com. Interactieve zones (mogelijkheid tot het stellen van vragen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers.

DRIVECO behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud die in deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, te verwijderen.

In voorkomend geval behoudt DRIVECO zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in vraag te stellen, in het bijzonder in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Hyperlinks

DRIVECO geeft toestemming aan elke website om een link te plaatsen naar het adres van DRIVECO. Elke link van dit type moet voldoen aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. DRIVECO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor links die vanaf een andere site naar haar site worden gelegd. DRIVECO behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen, deze links te verbieden. In dit geval brengt DRIVECO de betrokken persoon op de hoogte, die over 2 werkdagen beschikt om de link te beëindigen. DRIVECO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hyperlinks naar andere sites, in het bijzonder met betrekking tot de inhoud van deze sites.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.driveco.com is onderworpen aan het Franse recht. Enkel de rechtbanken van Parijs zijn bevoegd.